Gelex Tower

Gelex Tower

ビル管理

Gelex Tower

ビル管理

  • Chủ đầu tư

  • 住所

  • Tổng diện tích

  • Môi trường

  • Chi tiết dự án

  • Chi tiết về dịch vụ quản lý VISAHO cung cấp

PAGE TOP

0.02425 sec| 2302.633 kb